جديد الموقع

EMPLOI DU TEMPS 1ère formule 6aep N°1et 3. Méthode mes app

EMPLOI DU TEMPS 1ère formule 6aep N°1et 3. Méthode mes app
مقتطف من النموذج

1ére  formule

6e Année
N° 1 et 3

Méthode  mes
apprentissages

Hor
Jrs


LUNDI

    MARDI

 MERCREDI

    JEUDI

 VENDREDI

SAMEDI

Gr.A

1

2

            3

         4

5

6

 Groupe B

6          

1          


3        

4           


 5  

8h 00 

 

 

 

10h00

Maths.       45

Com.et actes

de langage / grammaire 45

Lect.dic/Lec.

silencieuse  30

 

 Maths.
45

Com.et actes de langage/
grammaire45

Lect.dic/ lec.silenc. 30

Education physique 60mn

Math.      45

Com.et actes   de lang. / lec.

diction     30

Orthog./ cor.

de l’expres. écrite       45

Math            45

Com.et actes de langage / lec.
diction         30

Orthog./ correc. de l’expression

 écrite         45

 RECREATION

10h15

12h00

Education physique 60mn

Maths.   45

Lect.Comp/

Exp.écrite 60

 

Math        45

Lect.comp/

Exp.écrite 60

Maths.
50

Lec.comp.  55

            S1

Maths.
50

Lect.comp. 55


S1

 Maths.
45 Evaluation 60

 

Maths
45

Evaluation
60

 تحميل

اضف رد